پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

تابلو شارع خیابان الخلیج الفارسی در مرکز قاهره

    KFARSICAIRODSC04945W     این تابلو از سال ١٩۵١ به همراه تابلو خیابان مصدق در مرکز قاهره وجود دارد.

اخیرا در کویت ارتش و پلیس به حالت آماده باش درآمد چرا؟ برای اینکه تابلو خلیج عربی با بنر خلیج فارس پوشیده شد . پلیس و ارتش موفق شدند تابلو را به حالت اولیه درآورند.

یک نماینده مجلس کویت بنام طباطبایی این موفقیت بزرگ !!را به ارتش و پلیس تبریک گفت.


تغییر نامهای جغرافی توسط تروریستها این بار تنگه هرمز به مضیق ال..

خداوند رحمت کند محمد عابد الجابری و ابن خلدون که عقل عربی را نقد و بررسی کرد نمونه ای از عقل عربی :فراخوان گروهگ  تروریستی انصار المجاهدون زرقاوی آدم کش

حملةلتغییراسم مضیق هرمز إلى مضیق .ال...

عودة الجاهلیة  (بازکشت عصر جاهلیت ىر دوره مىرنیته این بار با کوشش افرادی مانند

ولید الطباطبایی

تغییر نامهای جغرافی توسط تروریستها این بار تنگه هرمز به مضیق عمر الفاروق

 

تصویرهای زیبا از تنگه همیشه هرمز