پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

شارع الخلیج الفارسی

خیابان خلیج فارس در قاهره
قالیچه عراقی و نام خلیج فارس بافته شده در زندان بغداد 1970بحر الفرس در نقشه دولت ساسانیان  از مجله عربی الهلال 2007