پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

l مفاخر افتخار آفرینی که گفته اند خلیج فارس

 اینها کسانی هستند که مفاخر و افتخار شعر و ادب فارسی و افتخاری برای هنر در همه جهان هستند اینها همگی گفته اند بحر فارس و خلیج فارس