پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

سخنرانی در دانشگاه

....................

.......................

.......................

 

 

 

 

 

یوتوب دانشگاه کازابلانکا         

 .............

.......................

 

 

 نمایش اسناد قرن 17-19 در آرشیو ملی هند به همراه تعدادی از نقشه های اصلی  روی کاغذ نام اصلی گولف پرسی /خلیج فارس. اینجا .....

 -----------------------