پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

بحر پارس و خلیج فارس

persian gulf in iraqi carpet

خليج هميشه---------------- ---فارس 

persian gulf