پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

تعدادی ازمقالات نویسنده


A. in English language

1-    اعتبار قانونی و تاریخی خلیج فارس

2-          http://www.chnpress.com/article/?id=90&section=2

4-    names_of_caspian_sea.٢٠٠٣

5-     conspiracy توطئه برای تغییر یک نام میراثی دسامبر٢٠٠١

B.In Arabic:

6-     http://farsi-arabi.persianblog.ir

7-    www.parssea.maktoobblog.com

8-       http://ajam20.maktoobblog.com/

9-       http://bahrefars.persianblog.ir/

C. In Persian language

 11-  خلیج فارس در قراردادها و معاهدات عربی

  http://www.hamshahri.net/News/?id=9406

نامهای دریای  کاسپیا ن در طول تاریخ کاسپیان نامی ایرانی است

 http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=113249

12-  جزایر سه گانه و ماجرای بحرین  

13-   http://www.jomhourieslami.com/1385/13850420/13850420_jomhori_islami_09_siasi.HTML

14-   http://www.jomhourieslami.com/1385/13850422/13850422_jomhori_islami_09_siasi.HTML

15-   http://www.irdc.ir/article.asp?id=350

16-     http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8503160416

-   http://www.kargozaraan.com/Released/85-10-06/28.htm

20-   http://www.pajooheshkade.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5553

21-   http://bddf.ir/homepage.php?action=show_news&news_id=341

22-   http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=549

23-   http://www.mobarezin.com/

24-   http://www.entekhab.ir/display/?ID=18408&page=

25-   http://sharghnewspaper.com/850316/html/societ.htm

26-   http://sharghnewspaper.com/840909/html/societ.htm

27-   http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_74.html

28-   http://ajam.hoqooqdan.com/

29-   http://dbase.irandoc.ac.ir/00720/00720679.htm

30-   http://www.abumusa.persianblog.com

31-   http://www.hamshahri.org/News/?id=4107

32-   http://www.hamshahri.net/News/?id=9406

33-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4559

34-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=5512

35-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4554

36-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4107

37-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=3683

38-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=1955

39-    http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=7135

40-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=5512

41-   http://www.hamshahri.net/News/?id=8748

42-   http://www.hamshahri.net/News/?id=7135

43-   http://www.hamshahri.net/News/?id=8748

44-   http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&Number=133&Appendix=0

ماهنامه علمی پیام دریا آذر 83

45-   http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1290001

46-   http://magiran.com/npview.asp?ID=1092570

47-   http://www.iraneconomist.com/fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=124130

48-   http://www.iraneconomist.com/Fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=149449

49-   http://www.iraneconomist.com/Fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=147639

50-    http://www.iraneconomist.com/fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=124130

51-    

53-

54-    http://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_sea

55-    

57-    http://www.kargozaraan.com/Released/85-10-06/28.htm

58-    http://www.entekhab.ir/display/?ID=18408&page

59-   http://www.armans.info/2006/03/09/1574.html

60-   http://www.afghanistan.fi/index.php?p=fs.dari.pages.articles&o=fs.dari.articles.16061711157516071610

61-    http://www.kargozaraan.com/Released/85-10-06/28.htm

62-   http://baztab.com/news/56780.php

63-   http://www.baztab.com/news/48888.php

64-    http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=46708

65-    

66-   http://www.baztab.com/news/39062.php

67-   http://www.baztab.ir/news/38128.php

68-   http://www.baztab.com/news/39062.php

69-   http://www.baztab.com/news/39061.php

70-   http://www.baztab.com/news/38128.php

71-   http://www.baztab.com/news/40723.php

72-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19024

73-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19025

74-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=20636

75-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=18574

76-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=18573

77-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=25509

78-    http://www.jamejamonline.ir/pics.aspx?newsnum=100873725190

79-   http://bornanews.ir/vdcgut9x.ak9ny4prra.html

80-    http://persik-magazin.de/namen-des-iranischen-territoriums

81-   http://art.yjc.ir/NewsDesc.aspx?newsid=301483

82-   http://gonabadnews.com/news/2010/02/post_1216.html

83-   http://www.asriran.com/fa/print/113721

84-    

85-    http://www.yasesepid.com/modules.php?name=News&file=article&sid=785

86-   http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2661