پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

خلیج فارس نامی بین المللی در طول دستکم 2400 سال بوده است

 

ترجمه کتاب خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ چاپ ١٣٨٣ به زبان آلمانی

نشست علمی روز ملی خلیج فارس

نشست علمی در پژوهشگاه فرهنگ بین الملل

نشست دفتر مطالعات

گزارش ایسنا

قراردادهای عربی و خلیج فارس

 

نام خلیج فارس و بحر فارس در دستکم ۶٠ قرارداد عربی