پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

روز ملی خلیج فارس

 

           
1389/02/08 12:36
*آرشیو*
 
نام خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین الملل بررسی شد
همزمان با روز ملی خلیج فارس نشست علمی با عنوان "خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین الملل" با حضور جمعی از پژوهشگران اساتید ، دانشجویان و خبرنگاران صبح امروز هشتم اردیبهشت در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد.
           
 

به گزارش باشگاه خبرنگاران حاضر در محل ؛ همزمان با روز ملی خلیج فارس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از سوی گروه مسائل فرهنگی بین المللی پژوهشگاه ارتباطات میان فرهنگی و بین المللی این پژوهشگاه نشستی با موضوع "خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین الملل" برگزار کرد.

بنابر این گزارش، در این جلسه دکتر محمد عجم پژوهشگر تاریخ خلیج فارس مترجم و استاد دانشگاه درباره دلیل ادعای بیگانگان و کشورهای عربی برای تغییر این نام و اسناد موجود برای رد این ادعا در سخنانی گفت: در سطح بین الملل صحبت های زیادی درباره این موضوع و تغییر نام خلیج فارس به میان آمده است و با بازرسی صد کتاب عربی اسلامی ، دو هزار نقشه، حدود 6 اطلس که بخش اعظمی از آن در حوزه کشورهای عربی به چاپ رسیده است ، تفاسیر قرآنی ، کتاب های تاریخ و جغرافیای اروپایی و عربی مانند کتاب ابن خلدون پرداخته ایم و این توانایی را داریم که با قاطعیت بگوییم خلیج فارس از 2400 سال پیش به این نام خوانده شده و کشورهای عربی به علت نداشتن گواهی مستند قادر به رد این اسناد و ادعاها نیستند.

وی در مورد چگونگی عملکرد و تلاش کشورهای عربی برای تغییر نام خلیج فارس ادامه داد: کشورهای عربی با صرف مبالغ هنگفت برای تغییر نام خلیج فارس به خلیج عرب در مجامع اروپایی هنوز موفق به دسترسی این مهم نشده اند.

عجم تاکید کرد: با اینکه این کشورها توانستند در مدت زمان کوتاهی نام خلیج فارس را به جای خلیج عرب در نقشه های جغرافیایی وابسته به کشورهای غربی جایگزین کنند ، خوشبختانه با حضور هوشیارانه مردم همیشه بیدار ایران چه در فضای مجازی و چه در فضای بین المللی این سازمان ها با ارسال متن های شفاهی و کتبی عذرخواهی از ملت ایران این اشتباه خود را تصحیح کردند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی با توجه به شکست هایی که در این راه متحمل شدند هنوز سعی در رسیدن به هدف خود را متوقف نکردند و مردم ایران باید با مراجعه به اسناد تاریخی و تحقیقات بیشتر در این زمینه از هویت ملی و تاریخی خود دفاع کنند./گ