پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

دومین کتاب نویسنده

 

دومین کتاب نویسنده در مورد نام خلیج فارس