پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

نام خلیج فارس در تفاسیر قرانی

 

برای اطلاع ازنام خلیج فارس" خلیج فارس در متون تفسیری"  با زبان فارسی به این لینک مراجعه کنید

http://www.ettelaat.com/ethomeedition/Siasi/273/24.PDF

با تشکر از حمید یزدان پرست که با کپی کردن و ترجمه و منظم سازی مطالب این وبلاگ و لینکهای مربوطه....

مقاله ارزشمند فوق را در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ٢٧٣-٢٧۴ منتشر نموده اند.برای استفاده از متون عربی آن به لینک زیر مراجعه شود.