پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

ابن خلدون در دو کتابی که عربها به آن افتخار می کنند از بحر فارس سخن گفته

 

تا دو قرن قبل عربها از دو اثر ارزشمند ابن خلدون بی اطلاع بودند تا اینکه این دو اثر در اروپا طرفداران زیادی پیدا کرد. او در منطقه اندلس پرورش یافت و دو اثر ارزشمند از خود برجای گذاشت

ابن خلدون هم در کتاب مقدمه ( کتاب العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر) ترجمه فارسی این اثر بزرگ توسط پروین گنابادی انجام شده ) و هم در سفرنامه خود از بحر فارس سخن گفته است جالب اینکه تصحیح کننده و مقابله کننده  سفر نامه ابن خلدون از نسخه خطی در توضیح پاورقی  صفحه 388 چنین توضیح داده است : " بحر فارس را امروزه خلیج فارس می گویند به انگلیسی  پرشن گلف و به بلاد فارس و مملکت عجم  ، ایران گفته می شود.

امیدوارم این واژگان را در چاپ بعدی تحریف نکنند. این سفرنامه به فارسی ترجمه نشده (شاید بنده آنرا ترجمه کنم)نگاه کنید به صفحه 388 کتاب":  

رحلة ابن خلدون، محمدبن تاویت طنجی 1401-1352 حررها و قدم لها: نوری الجراح الطبعة الاولی 2003 دار السویدی للنشر و التوزیع ، ابوظبی 6322079- 6312866 و  الموسسة العربیة للدراسات و النشربیروت. از نکات جالب این کتاب این است که وی اعتقاد داشته است هرچه از خط استوا به پایین بروی گرم تر می شود بطوریکه در پایین خط استوا بدلیل شدت حرارت انسان وجود ندارد و برعکس هرچه از مناطق قفقاز به بالا بروی سردتر می شود و شدت سرما بگونه ای است که در آنجا انسان وجود ندارد. بنظر وی هفت اقلیم و 7 آسمان وجود دارد بهترین اقلیم (اقلیم عربی شده  کلایمت است)climate  در زبان امروزی یعنی آب و هوا اما در قدیم به معنی منطقه جغرافیایی بکار می رفته است.

بحر فارس ص 388