پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

نامه رئیس بخش توسعه پایدار سازمان ملل التزام در کاربرد نام خلیج فارس و سندهای

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/gegn23wp61.pdf

1- به اطلاع می رساند وب سایت سازمان ملل متحد لینک بالا ) دفاعیه نام خلیج فارس. مشروعیت حقوقی و تاریخی نام خلیج فارس  را تغییر و به آدرس زیر منتقل کرده است    UNGEGN/docs/23-gegn/wp

ووو.....

2- متن کامل نامه رئیس بخش توسعه پایدار سازمان ملل التزام در کاربرد نام خلیج فارس را در لینک انگلیسی همین وب لاگ ببینید:

3- متن کامل ۴ یاداشت دبیرخانه سازمان ملل و متن مطلب دفاعیه نام خلیج فارس مشروعیت حقوقی و تاریخی. متن فارسی این مقاله ابتدا در سال ١٣٨٣ در همین وبلاگ و سپس در پیام دریا چاپ شده است.

4- مستند بسیار دقیق و علمی نام خلیج فارس به زبان انگلیسی:

مقاله انگلیسی از ماهان عابدین است که  بخشی از آن برگرفته از کتاب اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان چاپ اول 1383. است