پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

دو کتاب :

بزودی انتشار دو کتاب بصورت آنلاین

1-  استانداردهای دو گانه در اجرای حق تعیین سرنوشت ملتها

پایان نامه دکترای حقوق بین الملل : محمد عجم

2- کتاب تاریخ تحولات 500 ساله خلیج فارس:

نوشته محمد عجم 

فهرست موضوع ها

دیباچه

1.    عربی زبان است یا نژاد؟زبانها و نژادها

2.    نگاهی به کوچ روی  اقوام کوچ رو عرب

3.    اوضاع خلیج فارس قبل از ورود استعمار غربی

4.    تاریخ روابط اجتماعی و قبیله ای و طبقات اجتماعی عربی و بندری در خلیج فارس

5.    چالشهای فرهنگی، آداب و رسوم و عقب ماندگی های فکری و فرهنگی و اقتصادی

6.    ورود استعمار غربی به خلیج فارس

7.    پرتغالی ها درخلیج فارس

8.    هلندی ها در خلیج فارس

 

9.    رقابت استعمار غربی و عثمانی در خلیج فارس

10.                       استعمار بریتانیا

11.                       شرکت هند شرقی

12.                       مقاومت ساکنان خلیج فارس در مقابل استعمار

13.                       امارت العیاربه 1624- 1753

14.                       سلطنت عمان و شرق آفریقا1753- 1839

15.                       بندر ریگ و شیخ مهناو 1760

16.                       ورود قبایل عرب کوچ رو بنی کعب به دورگ(سوسنگرد) 1747 و به بصره و آبادان و خوزستان

17.                       مهاجرت العتوب به کویت و بحرین

18.                       خروج آل خلیفه از کویت و اشغال بحرین

19.                       ساحل دزدان و قرصنه ها(گرسنه،راهزن)1765- 1820

20.                       حمله انگلیس به راس خیمه 1819

21.                       قرارداد صلح 1835

22.                       قرارداد منع برده داری و برده فروشی در ساحل دزدان و خلیج فارس

23.                       حمله عثمانی ها به ساحل غربی خلیج فارس 1871

24.                       لرد کرزن و خلیج فارس

25.                       آلمانها و روسها در خلیج فارس

 

26.                       تاریخ اقتصاد در خلیج فارس. اقتصاد بدوی

27.                       تحولات اقتصادی  قبل و بعد از پیدا شدن نفت.

28.                       اقتصاد تجاری خلیج فارس – شرکت های هند شرقی / هلند/ فرانسه / بریتانیا  

29.                       کشف نفت و تحولات در خلیج فارس – 1908 – 1980

30.                       تحولات خلیج فارس در دوره بین دو جنگ جهانی 1918- 1935

31.                       تحولات خلیج فارس در دوره جنگ جهانی دوم 1935- 1945

32.                       مرزهای استعمار ساخته در  خلیج فارس

33.                       اشغال ایران

34.                       خروج بریتانیا از خلیج فارس 1968- 1971

35.                       داستان بحرین و جزایر سه گانه

36.                       اهمیت امنیت خلیج فارس برای قدرتهای غربی

37.                       ایران و عرب درخلیج فارس

38.                       رقابتهای ایران، انگلیس و روسیه در خلیج فارس

39.                       جنگ روس و ژاپن و توجه روسیه به  اهمیت خلیج فارس1904

40.                       پیمان پترزبورگ 1907 و محدود کردن حوزه نفوذ روسیه تا خط شرقی – غربی جنوب ایران از شمال گناباد تا شمال کرمانشاه و نفوذ بریتانیا در تمام خلیج فارس و جنوب ایران.

41.                       انقلاب کمونیستی 1917 و برهم خوردن حوزه نفوذ انگلیس

42.                       ایران و آمریکا درخلیج فارس 1971- 1979

43.                       جنگ ایران و عراق درخلیج فارس- 1980 - 1988

44.                       شورای همکاری خلیج فارس

45.                       جنگ دوم خلیج فارس 1991

46.                       جنگ سوم خلیج فارس 2003

47.                       القاعده و ریشه های آن در خلیج فارس 11 سپتامبر 2001- 2008

48.                       پایگاههای القاعده

49.                       نقش خلیج فارس در تحولات جهانی و تروریزم بین الملل

50.                       طرح خاورمیانه بزرگ (خاورمیانه بدون تروریزم)

51.                       بیداری مسلمانان و دمکراسی طلبی در خاورمیانه و خلیج فارس  

52.                       تحولات اجتماعی فرهنگی در کشورهای عربی خلیج فارس