پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

نمونه ای از ترجمه در جهان عرب. القطیف را ترجمه کرده اند خلیج عربی

یکی از نقشه هایی که برادران عرب از آن برای توجیه تغییر نام خلیج فارس استفاده کرده اند. آیا القطیف به معنی خلیج عربی است؟ واقعا ترجمه هم در دنیای عرب به اندازه تالیف ضعیف و  پس افتاده است. لطفا برای ترجمه هم از متخصصین غربی و هندی و فیلیپینی استفاده کنید بنفع شما است.