پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

visitorsتصاوير زيبا از تاريخ کهن پارسه گراد <#hits#>

 

رودريک اوون مامور شد در زمينه نفت کتابی بنويسد و زيرکانه با استدلال های عرب پسند. نام خليج فارس را تغيير دهد زيرا بنظر اين آدم نفتی تمام سواحل خليج فارس عرب هستد چون لباس عربی می پوشند و  قرآن و نماز را به عربی می خوانند و فارسی آنها به عربی

 شباهت دارد؟؟!۱! عربها مهمترين سند در تاييد نام خليج عربی را از اين

مزدور شرکت نفت انگليس دارند. .

ميراث کهن  

  

 دانشگاههای ايران

      تصوير زيبای ناسا از خليج فارس و جزاير آن قشم هرمز و کيش