پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

امیر قطر خلیج فارس را خلیج فارسی عربی می داند

در ترجمه کتابها  به زبان عربی نام اصلی خلیج فارس  را به خلیج... برمی گردانند.

yo can see ful text of ancient book of periplus

about persian sea  paragraph 33-34-36-37-38

recently in translation to arabic they had translated original word of persian gulf an persian see to arabian gulf and arabian see click here to see!!!?


  پاسخ به یک کتاب عربی