پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

تابلو شارع خیابان الخلیج الفارسی در مرکز قاهره

    KFARSICAIRODSC04945W     این تابلو از سال ١٩۵١ به همراه تابلو خیابان مصدق در مرکز قاهره وجود دارد.

اخیرا در کویت ارتش و پلیس به حالت آماده باش درآمد چرا؟ برای اینکه تابلو خلیج عربی با بنر خلیج فارس پوشیده شد . پلیس و ارتش موفق شدند تابلو را به حالت اولیه درآورند.

یک نماینده مجلس کویت بنام طباطبایی این موفقیت بزرگ !!را به ارتش و پلیس تبریک گفت.