پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

(الخلیج الفارسی) أو the Persian Gulf و رئیس المصری سخنرانی مشهور 1956

نوار سخنرانی را  دانلود کنید: