پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

پژوهشی درتاثیر ونقش زبان فارسی برزبانهای شبه قاره هند وستان

پژوهشی درتاثیر ونقش زبان فارسی برزبانهای شبه قاره هندوستان

 بدون شک زبان فارسی یکی ازتاثیرگذارترین زبانها بر زبانهای شبه قاره هند است که بیش ازیک ونیم میلیاردنفر مردم شبه قاره به این زبانها تکلم می کنند.ادامه.....

@@ شعر فارسی بر تصویر های دربار های شاهان :گورگانی هندوستان

دو بار سفر تاگور  به ایران و علاقه شدید وی به زبان فارسی من ایرانی هستم اجداد من ایرانی بودند ادامه .......

عجم گفت : از طرفی باید دانست که امر واقع این است که ' بیشتر از 40 سال است که ابوموسی در حاکمیت کامل ایران قرار دارد و ایران در ابوموسی مستقر است' و این امر واقع را هیچ قاعده و اصلی نمی تواند خدشه دار کند.

وب سایت  موسسه حقوق بین الملل پارس- تهران

 

 

@@@زبان فارسی زبان رسمی دربار  سلطان سلیم عثمانی  اسناد را اینجا ببینید:

تصاویر و اسناد .

@@تصویرها و سندهای بیشتر فارسی دربار عثمانی 

 

 مرکز به منظور گسترش تحقیقات و مطالعات درباره مشترکات دوکشور در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی راه اندازی شده است.