پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

انیمیشن نقشه ها

 


25 ن 25 نقشه قرون وسطی از خلیج فارس در کتابخانه های هلندPersiangulfmapsخرائط بحر الفارسی

 :

نقشه ای منحصر به فرد  دریای پارس بجای دریای عرب امروز و خلیج پارس هم در جای خودش

انیمیشن: علی عجم