پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

تغییر نامهای جغرافی توسط تروریستها این بار تنگه هرمز به مضیق ال..

خداوند رحمت کند محمد عابد الجابری و ابن خلدون که عقل عربی را نقد و بررسی کرد نمونه ای از عقل عربی :فراخوان گروهگ  تروریستی انصار المجاهدون زرقاوی آدم کش

حملةلتغییراسم مضیق هرمز إلى مضیق .ال...

عودة الجاهلیة  (بازکشت عصر جاهلیت ىر دوره مىرنیته این بار با کوشش افرادی مانند

ولید الطباطبایی

تغییر نامهای جغرافی توسط تروریستها این بار تنگه هرمز به مضیق عمر الفاروق

 

تصویرهای زیبا از تنگه همیشه هرمز