تعدادی ازمقالات نویسنده


A. in English language

1-    اعتبار قانونی و تاریخی خلیج فارس

2-          http://www.chnpress.com/article/?id=90&section=2

4-    names_of_caspian_sea.٢٠٠٣

5-     conspiracy توطئه برای تغییر یک نام میراثی دسامبر٢٠٠١

B.In Arabic:

6-     http://farsi-arabi.persianblog.ir

7-    www.parssea.maktoobblog.com

8-       http://ajam20.maktoobblog.com/

9-       http://bahrefars.persianblog.ir/

C. In Persian language

 11-  خلیج فارس در قراردادها و معاهدات عربی

  http://www.hamshahri.net/News/?id=9406

نامهای دریای  کاسپیا ن در طول تاریخ کاسپیان نامی ایرانی است

 http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=113249

12-  جزایر سه گانه و ماجرای بحرین  

13-   http://www.jomhourieslami.com/1385/13850420/13850420_jomhori_islami_09_siasi.HTML

14-   http://www.jomhourieslami.com/1385/13850422/13850422_jomhori_islami_09_siasi.HTML

15-   http://www.irdc.ir/article.asp?id=350

16-     http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8503160416

-   http://www.kargozaraan.com/Released/85-10-06/28.htm

20-   http://www.pajooheshkade.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5553

21-   http://bddf.ir/homepage.php?action=show_news&news_id=341

22-   http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=549

23-   http://www.mobarezin.com/

24-   http://www.entekhab.ir/display/?ID=18408&page=

25-   http://sharghnewspaper.com/850316/html/societ.htm

26-   http://sharghnewspaper.com/840909/html/societ.htm

27-   http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_74.html

28-   http://ajam.hoqooqdan.com/

29-   http://dbase.irandoc.ac.ir/00720/00720679.htm

30-   http://www.abumusa.persianblog.com

31-   http://www.hamshahri.org/News/?id=4107

32-   http://www.hamshahri.net/News/?id=9406

33-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4559

34-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=5512

35-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4554

36-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4107

37-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=3683

38-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=1955

39-    http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=7135

40-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=5512

41-   http://www.hamshahri.net/News/?id=8748

42-   http://www.hamshahri.net/News/?id=7135

43-   http://www.hamshahri.net/News/?id=8748

44-  http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&Number=133&Appendix=0

ماهنامه علمی پیام دریا آذر 83

45-   http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1290001

46-   http://magiran.com/npview.asp?ID=1092570

47-   http://www.iraneconomist.com/fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=124130

48-   http://www.iraneconomist.com/Fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=149449

49-   http://www.iraneconomist.com/Fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=147639

50-    http://www.iraneconomist.com/fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=124130

51-    

53-

54-  

/ 0 نظر / 6 بازدید