امیر قطر خلیج فارس را خلیج فارسی عربی می داند

در ترجمه کتابها  به زبان عربی نام اصلی خلیج فارس  را به خلیج... برمی گردانند.

yo can see ful text of ancient book of periplus

about persian sea  paragraph 33-34-36-37-38

here >

recently in translation to arabic they had translated original word of persian gulf an persian see to arabian gulf and arabian see click here to see!!!?


  پاسخ به یک کتاب عربی

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
َََََََعلی

زشير شتر خوردن سوسمار عرب را رسانيده زان جای کار که تاج کيانی کند ارزو زکی چرخ گردون زکی صد فزون