متن فارسی چند کنوانسیون و بیانیه و اعلامیه و قطعنامه حقوق بشری

  • رژیم اروپایی حقوق بشر
  • سازمان امنیت و همکاری اروپا » ( OSCE )
  • نظام حقوق بشر آمریکایی – 1969 – 1978
  • منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم - منشور بنجول (Banjul)
  • نظام حقوق بشر اسلامی - اعلامیة قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام در سال 1990
  • عهد نامة مربوط به محو همة اشکال تبعیض علیه زنان (1979).
  • عهدنامة ممنوعیت شکنجه و دیگر اعمال و مجازات های بی رحمانة غیر انسانی یا تحقیر آمیز (1984).
  • عهدنامة حقوق کودک (1989).
  • "کمیساریای عالی حقوق بشر"(UNHCHR)
/ 0 نظر / 532 بازدید