کتابهای قدیمی که خلیج فارس را توصیف کرده اند

 کتاب سفرنامه  رحلة ابن خلدون عربی ترجمه نشده است
حکومتهای اسلامی (17/18) جغرافیای تاریخ اسلام (5/8) فتوحات جنگ ها و مغازی (7/50) اعلام و شخصیت ها (4/30) متفرقه (14/24)
متفرقه (14/24)

/ 0 نظر / 5 بازدید