پست های ارسال شده در دی سال 1381

برای پاسداری نام تاریخی دریای پارس چه باید کرد؟ نام گذاری روزی بنام خلیج فارس

Heritage Name   چه باید کرد؟  روز ملی خلیج فارسچه بایــــــــــــــد کرد؟نتیجه: هنوز در ایران افرادی که به عمق اهمیت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 261 بازدید