پست های ارسال شده در فروردین سال 1382

چرا تغیر نام خلیج فارس ضد وحدت در جهان اسلام و همچنین ضد منافع ملی ایران است

         از ۱۶ مهر ماه ۱۳۸۱ تا ۲۷ مهر ۸۱ در  روزنامه همشهری سلسله گفتاری تحت عنوان خلیج ایرانی در خصوص خلیج فارس و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید