عربها حتی یک سند عربی در تایید خلیج x بی ندارند.

The 30th of April (10th of Ordibehesht in Iran's calendar) was named the Persian Gulf National Day.

According to IRIB, the veteran writer and commentator on the documents related to the Persian Gulf, Mohammad Ajam, talked about the substantiated documents that reiterated the name of Persian Gulf in the domestic and international records. He said that the Persian Gulf is in fact a sea which has been the focus of studies for all astronomers, mathematicians, historians, and those involved in geographical studies. Ajam added this is in fact the importance of this strategic region. On the baseless and fabricated claims which aimed at changing of the true and original name of Persian Gulf to Gulf of X, he said the so-called documents raised by those claimers are nothing but changes on maps through modern technologies including Photoshop software.they are not able to show even a single documents to prove their claimes.

http://english.irib.ir/news/political/item/60225-persian-gulf-national-day-inforeign-ministry

خلیج فارس ٢۶٠٠ ساله و خلیج عرب ی ۵٠ ساله .

عربها در طول ۵٠ سال گذشته میلیاردها دلار  (نفتی)هزینه کرده اند که نام عربی را برای خلیج اثبات کنند اما چون مدرکی نیافته اند مجبور به جعل  شده اند تمام دلایل عربها در ۵٠ سال گذشته این مقاله تکراری است:این مقاله صدها بار تکرار شده و بنده هم در کتابم به آن پاسخ داده ام کریستون نیبور دانمارکی دقیقترین نقشه در اثبات نام خلیج فارس و جزایر سه گانه دارد اما عربها اینگونه تحریف کرده اند......

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید