الرای العام کویت 20 می 1970 -

 

بدنام کردن شیخ القاسمی توسط بعثی های کویت .  بعثی های کویت طرفدار حزب بعث عراق بودند. در الرای العام 20می 1970

شیخ القاسمی جزایر سه گانه را به ایران فروخت و مبالغ سنگینی پول و 20 ماشین گرفت.

/ 0 نظر / 17 بازدید