visitorsتصاوير زيبا از تاريخ کهن پارسه گراد <#hits#>

 

رودريک اوون مامور شد در زمينه نفت کتابی بنويسد و زيرکانه با استدلال های عرب پسند. نام خليج فارس را تغيير دهد زيرا بنظر اين آدم نفتی تمام سواحل خليج فارس عرب هستد چون لباس عربی می پوشند و  قرآن و نماز را به عربی می خوانند و فارسی آنها به عربی

 شباهت دارد؟؟!۱! عربها مهمترين سند در تاييد نام خليج عربی را از اين

مزدور شرکت نفت انگليس دارند. .

ميراث کهن  

  

pers03.jpg

 دانشگاههای ايران

      تصوير زيبای ناسا از خليج فارس و جزاير آن قشم هرمز و کيش

/ 6 نظر / 6 بازدید
bahare

چند نمونه از نقشه ها و تصاوير تاريخي ذيل بزودي در اين وب منتشر خواهد شد. علی رغم واقعیتهای موجود در حال حاضر رهبران عربی اصرار بر حذف نام خلیج فارس دارند. الف - تصوير چند معاهده عربي كه در آن خليج فارس ذكر شده است. ب - يك نمونه از نقشه هاي تاريخي برگرفته از هريك از كتابهاي ذيل: 1- دولت كويت درسال 1992 كتابي را مشتمل بر 80 نقشه و سند تاريخي تحت عنوان “ الكويت في الخراءط العالم” (كويت در نقشه هاي جهان) به چاپ رسانيده است كه در همه اين نقشه ها و اسناد تاريخي كه از اطلسهاي مختلف گرد آوري شده است، نام خليج فارس وجود دارد. 2

bahare

۲- در سال 1994 اطلسي در كويت تحت نام “ الكويت قراءه في الخرايط التاريخيه” به همت عبدالله يوسف الغنيم به چاپ رسيده كه حاوي حدود 200 نقشه با نام خليج فارس است. 3- در كتاب ديگري بنام “ ريشه هاي كويت” ( اصول الكويت المنشور العام ) كه در سال 1991 در هلند به چاپ رسيده است، 15 نقشه تاريخي وجود دارد كه در همگي نام خليج فارس ثبت شده است. جالب اينكه يكي از مهمترين استنادات كويت كه در هر سه اطلس مذكور به چاپ رسيده است، نقشه 1762 كارستون نيبور دانماركي است در نقشه مذكور تحت نام نقشه خليج فارس جراير سه گانه با نام ابراني بومف و تنمب متعلق به ايران به ثبت رسيده است. 4- اطلس“ العراق في الخوارط القديمه ” چاپ 1959كه مشتمل بر 39 نفشه از منابع تاريخي عربي با ذكر نام خليج فارس است. 5- در كتابي تحت عنوان“ الخليج الفارسي عبر التاريخ“ نوشته محمد ميرزا چاپ مكتبه النهضه، قاهره 1976 كه مشتمل بر 52 نقشه از منابع عربي با ذكر نام خليج فارس است.

bahare

۳- سلطان بن محمد القاسمي حاكم شارجه در تلاش براي اثبات ادعاي واهي عربي بودن خليج فارس اقدام به تهيه و خريد نقشه هاي تاريخي متعلق به سالهاي 1478 تا 1931 نموده كه اگر چه نيت و انگيزه اوليه گرد آورنده اثبات ادعاهاي عربي بوده است ولي در پايان كار دريافته است كه در كلكسيون نقشه هاي گرد آوري شده كه حدود 350 نقشه مي باشد در همگي خليج فارس با همين نام ثبت شده است.( به استثناي سه نقشه كه يكي از آنها رابه عنوان طرح روي جلدكتاب اطلس خود تحت نام “خليج در نقشه هاي تاريخي” منتشر ساخته است. در چاپ اول كه در سال 1996 در لندن صورت گرفته نقشه روي جلد كتاب مربوط به سال 1679 منطقه كشور پارس نام دارد كه توسطGiacoma de Rossi. Rome ترسيم شده است و جزاير تمب بطور واضح به رنگ ايران ترسيم شده است به همين دليل تهيه كننده اماراتي اين اطلس تاريخي در چاپ سال 1999 نقشه مذكور را از كتاب حذف نموده است.

bahare

- در كتاب “قلائد الذهب في معرفه انساب قبائل العرب” به قلم مصطفي حميدي بن احمد الكردي الدمشقي، از مولفين قرن دهم هـ ق. شرح و مقدمه سلمان الجبوري مكتبه الهلال 2000 داراي 10 نقشه با ذكر نام حليج فارس است. hillal@libancom.com.lb - در كتاب اطلسي بنام “ انساب العرب للعالم الاسلامي ” چاپ 1994 مكتبه القاهره الكبري رمز 25400 حدود10 نقشه با ذكر نام خليج فارس وجود دارد - در كتاب“ اعلام الجغرافيين العرب ” الدكتر عبدالرحمن حميده،دارالفكر المعاصر ، دمشق ،سوريه 1995 پنج نقشه تاريخي بر اساس مورخين صدر اسلام با ذكر نام خليج فارس دارد - نقشه موجود در موزه كبير قاهره كه بر اساس يك لوحه سنگي عظيم قبل از ميلاد ترسيم شده است و از سال 1903 در كنار اين لوح نصب است وبه نام خليج فارس مزين مي باشد) - بعضي از اين نقشه ها از سوي يونسكو به عنوان ميراث بشريت برسميت شناخته شده و بطور نمونه مي توان به كتابي تحت عنوان نوادر المخطوطات RARE MANUSCRIPTS)) كه از سوي يونسكو در سال 1995 بر اساس اسناد كتابخانه اسكندريه چاپ شده است اشاره كرد.

bahare

- موسسه جغرافيايي سحاب در سال 1349 (1971) اقدام به چاپ تصاوير 373 نقشه، لوحه و سنگ نوشته از منابع و اطلسهاي مختلف و متنوع موجود در موزه ها و كتابخانه هاي كشورهاي عربي و كشورهاي اروپائي نموده است كه همگي به زبانهاي مختلف كلمه هاي مترادف با درياي پارس و خليج فارس بكار برده اند. - موسسه درياي شرق با كمك دولت كره جنوبي نيز در سال 2002 كتابي بنام: East Sea in World Maps حاوي 100 نقشه تاريخي در اثبات دعاوي خود درمورد درياي ژاپن (شرق) منتشر ساخته كه در تمامي نقشه هائي كه جنوب ايران را در بر گرفته اند (حدود45 نقشه) نام خليج فارس ثبت گرديده است. - در آلمان يك اطلس تاريخي حاوي تصاوير نقشه هاي موجود در موزه ها و آرشيو هاي خصوصي آلمان چاپ شده كه 15 مورد نقشه هاي جهان نام خليج غارس را در بر دارد. - در كتاب: THE ISLAND OF TUNB AND ABUMUSA An Iranian Argument in Search of Peace فهرست و مشخصات 27 نقشه تاريخي كه علاوه تعلق جزاير تنب و ابوموسي به ايران، نام خليج فارس را نيز ثبت كرده اند، ارائه گرديده است.

bahare

- در سال 1996 بانك بحرين تقويمي را منتشر نموده كه داراي 12 نقشه تاريخي در مورد بحرین است كه همگي نام خليج فارس و بحرين را به همراه دارند است. هـ. يك نمونه از بي مسئوليتي هاي مطبوعات داخلي.