# چین_یکی_از_کشورهایی_است_که_اخیرا_به‌عنوان_عضو_ناظر