# اسناد_سازمان_ملل

نامه رئیس بخش توسعه پایدار سازمان ملل التزام در کاربرد نام خلیج فارس و سندهای

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/gegn23wp61.pdf 1- به اطلاع می رساند وب سایت سازمان ملل متحد لینک بالا ) دفاعیه نام خلیج فارس. مشروعیت حقوقی و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 109 بازدید