# متن_کامل_ویرایش_نخست_پیش‌نویس_منشور_حقوق_شهروندی