# یحر_فارس_-رسول_الله

قــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــه :  » فی بحر فارس ما هو فی بحر الروم ما هو « آن (دجال وحیوان دریایی) در بحر فارس وروم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 129 بازدید