سر فصل موضوعات دفاعيه دريای پارس پاسخ به متعصبان عرب

11_1_book_ajam.jpg

خليج فارس نامي در گستره تمام تاريخ و ميراثي براي بشريت و نامی کهن تر از تاريخ
فصل اول : نامهاي جغرافيايي كهن ميراث بشريت
مقدمه : دفاعيه نام خليج فارس 2- علت نام گذاري و پيشينه تاريخي نام خليـــــــــج فارس .
3- پژوهشي در اسناد تاريخي و حقوقي نام خليج فارس الف- اسناد تاريخي قبل و بعد از ميلاد مسيح تا ظهور اسلام. ب- دوره اســــــلامي ج - دوره استعمار پرتغال و انگليس د- دوره معاصر
4- خليج فارس در نقشه ها، اطلسها و دايره المعارف هاي تاريخي.
5- خليج فارس درقراردادها و معاهدات ميان كشورهاي عربي و معاهدات بين المللي
6- مصوبات سازمان ملل، سازمانهاي بين المللي و قطعنامه هاي كنفرانس يكسان سازي اسامي جغرافيايي سازمان ملل.
۷- خليج فارس و حقوق درياها
8- مهمترين خليج جهان بدون نام؟!فصل دوم: سابقه بكارگيري عناوين مغرضانه ، استعماري و اهداف آنها 1- اقدام كارگزاران انگليس پس از دوستي ايران و آلمان و بويژه پس از جنگ نفت با ايران 1950 (كتاب رودريك اوون 1957) 2 ـ اقدام رهبران كشور هاي عربي از 1960 تا كنون 3-رسانه هاي گروهي كشور هاي عربي 4 - نويسندگان استخدامي كشور هاي عربي 5- تحريف اسناد تاريخي 6- علل تخريب نام خليج فارسفصل سوم: اعتراف به حقيقت 1- پاسخ متفكران عرب به مدعيان دروغين عربي بودن خليج فارس. عواقب سكوت در مقابل تغيير نام خليج فارس اقدامات ايران الف: قبل از انقلاب ب : بعد از انقلاب. ج: چه بايد كرد؟
پاسخ به مدعيان عربيت و پاسخ به سه مقاله درالاهرام ۲5 نمونه از نقشه هاي تاريخي بر گرفته از كتب عربي.
نقد 2 كتاب خليج عربي رودريك اوون 1957 و خليج عربي قدري قلعجي 1992
دو نمونه از مكاتبات اعتراض آميز به تحريف نام خليج فارس به عربی و انگلسی.
۴ هزار سال تبادل فرهنگي ايرانيان و كلمات فارسي معرب شده
فصل چهارم: ضمــا ئم ـ فهرست 200 كتاب متعلق به مورخين، ادبا و سفرنامه نويسان و اقليم شناسان قرون گذشته درجهان عرب واسلام كه از خليج فارس نام برده اند
2ـ فهرست مشخصات 80 نقشه تاريخي عربي از 3 كتاب عربي- انساب العرب - الخليج الفارسي عبر القرون-خارطه العراق..

3- فهرست كتب مورخين، ادبا و سفرنامه نويسان غير مسلمان جهان كه در قرون گذشته از خليج فارس نام برده اند.

4ـ فهرست تعدادي ( حدود 1000 ) از نقشه هاي تاريخي كه در قرون گذشته خليج فارس را ثبت كرده اند.

5ـ فهرست 100 اطلس مهم تاريخي كه نام خليج فارس را ثبت كرده اند.
فهرست ۱۰ اطلس که اخيرا با دلارهای نفتی تاریخ را فروخته اند.
برای مطالعه موضوعات به آرشيو مراجعه فرما آرشيو

/ 2 نظر / 7 بازدید
ali

نيروی دريايی آمريکا بيشتر از دو دهه است که نام خليج عربی بکار می برد فرمانده اين نيرو در مصاحبه ۲۴/۱/۸۲ گفته است ما در خليج عربی که ايرانی ها دوست دارند آن را خليج فارسی بنامند با نيروهای ايرانی درگيری نداشته ايم.

suporter of heritage

غارت موزه ملی عراق در تاريخ ۱۲/۴/۲۰۰۳ برابر با ۲۳/۱/۸۲ همانند تهاجم به نام تاريخی خليج فارس يک اقدام جنايتکارانه محسوب می شود